ليست كنفرانس باز آموزي انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس

سال 1397

محل برگزاری: خ استاد نجات الهی - بیمارستان زنان

تلفن تماس : 09363088539

(قبل از ثبت نام حضوري در كارگاهها بايد ابتدا در سامانه www.ircme.ir ثبت نام كنيد)

 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

97/2/26

چهار شنبه

30/11 - 45/11

 

 

45/11 – 45/12

 

 

45/12- 45/13

 

 

 

45/13 – 45/14

 

 

45/14 – 15/15

 

 

 

-  Pretest

 

 

- تشخیص ودرمان  EP  سرویکال

 

 

- تازه های غربالگری درضایعات پیش بدخیم

 

 

 

- سوالات شایع درHPV

 

 

- POST Test، پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

 

 

 

خانم دکترصاعدی

 

 

خانم دکترمحسنی

 

 

خانم دکترمیرزایی

 

 

 

استادیار زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

استادیار زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

استادیار زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

97/3/30

چهارشنبه

30/11 - 45/11

 

45/11 – 45/12

 

 

45/12- 45/13

 

 

 

45/13 – 45/14

 

 

45/14 – 15/15

 

- Pretest

 

-بتسدا 2014/ ضایعات غیرطبیعی غددی   )endocervical /NOS(

 

- نحوه برخورد با پاپ اسمیر AGC/NOS

 

-نقش   HPV testing دراداره  AGCو

معرفی Case

تازه های اقدامات تغذیه ای قبل وبعدازعمل جراحی-

 

 

- POST Test، پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

 

خانم دکترایزدی

 

 

خانم دکترشیرعلی

 

خانم دکترشیرعلی

 

خانم دکترادبی

 

 

 

 

 

 

 

متخصص پاتولوژی-استاد گروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

انکولوژیست استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

استادیار زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

97/5/24

چهارشنبه

30/11 - 45/11

45/11 – 45/12

 

 

45/12- 45/13

 

45/13 – 45/14

 

 

45/14 – 15/15

 

Pretest

بتسدا 2014 /سلولهای غیرطبیعی اندومتردرپاپ اسمیر

نحوه برخورد باسلولهای غیرطبیعی اندومتردرپاپ اسمیر

نحوه برخورد باپولیپهای اندومتر

تازه های واکسیناسیون درHPV

POST Test-، پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

 

خانم دکترنیلی

 

خانم دکترمیرزایی

 

خانم دکترآگاه

 

 

 

 

متخصص پاتولوژی-استادیار گروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

متخصص زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

97/8/30

چهارشنبه

30/11 - 45/11

45/11 – 45/12

 

 

 

 

45/12- 45/13

 

45/13 – 45/14

 

 

45/14 – 15/15

 

Pretest

بتسدا 2014/ سلولهای غیرطبیعی اندومترسرویکس(Favor neoplasia/AIS ) سیتولوژی وهیستولوژی

کولپوسکوپی درضایعات غددی

 

اداره ادنوکارسینوم Insitu

 

 

POST Test-، پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

 

خانم دکترسرمدی

 

 

 

خانم دکترشیرعلی

 

 

خانم دکترامینی مقدم

 

متخصص پاتولوژی-دانشیارگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

انکولوژیست استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

انکولوژیست دانشیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

97/10/26

چهارشنبه

30/11 - 45/11

45/11 – 45/12

45/12- 45/13

 

 

45/13 – 45/14

 

 

45/14 – 15/15

 

Pretest

Presentation  Case  با3 مورد کانسرسرویکس  پاتولوژی واداره آن

 

 

تازه های پروفیلاکسی DVT قبل وبعداز عمل جراحی

 

POST Test-، پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

 

 

 

 

خانم دکترایزدی و

خانم دکتریارندی

 

 

خانم دکترشیرعلی

 

 

 

 

 

 

 

متخصص پاتولوژی-استادگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

انکولوژیست استادگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

متخصص زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

97/12/8

چهار شنبه

30/11 - 45/11

45/11 – 45/12

 

45/12- 45/13

 

45/13 – 45/14

 

45/14 – 15/15

 

Pretest

حفظ باروری درکانسرسرویکس

 

نقش   MRI درکانسرسرویکس

 

تازه های جدید بی دردی قبل وبعدازعمل

 

POST Test، پرسش وپاسخ، استراحت و پذیرایی

 

 

 

 

دکتریارندی

 

دکترمرادی

 

دکترباستان حق

 

 

 

 

 

 

 

انکولوژیست استادگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

استادیارگروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشیارگروه بیهوشیدانشگاه علوم پزشکی تهران