ليست كنفرانس باز آموزي انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس

سال 1398

محل برگزاری: خ استاد نجات الهی - بیمارستان زنان

تلفن تماس : 09363088539

(قبل از ثبت نام حضوري در كارگاهها بايد ابتدا در سامانه www.ircme.ir ثبت نام كنيد.

پزشکان عمومی جز گروه هدف نیستند.

 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

98/3/1

چهارشنبه

30/11 - 45/11

45/11 – 20/12

 

 20/12-30/12

 

 

30/12- 5/13

 

 

5/13-15/13

 

 

 

15/13-50/14

 

 

 

 

 

 

 

35/14-45/14

 

 

45/14-15

-  پیش آزمون

-          حفظ بارداری در کانسر سرویکس

-پرسش وپاسخ

 

 

-          ملاحظات اخلاقی در بیماران مبتلا به کانسر

 

 

-پرسش وپاسخ

 

 

    - پنل ضایعات پیش بدخیم و بدخیم غددی سرویکس

(معرفی 4 کیس دارای ضایعات غددی سرویکس)

 

بررسی و توضیح اسلایدهای سیتولوژی و پاتولوژی 4 کیس

 

 

درمان و پیگیری 4 کیس

 

-پرسش وپاسخ

 

 

- پس آزمون

 

خانم دکتریارندی

 

 

 

آقای دکترشجاعی

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم دکتر ایزدی

 

 

 

خانم دکتر یارندی و

 

 

خانم دکترشیرعلی

 

 

ژنیکوانکولوژیست استادگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دانشیار گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

متخصص پاتولوژی-استادگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ژنیکوانکولوژیست استادگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

ژنیکوانکولوژیست استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

98/4/26

چهارشنبه

30/11 - 45/11

45/11 – 10/12

 

 

 

 

10/12- 20/12

20/12 – 55/12

 

 

55/12-5/13

 

 

5/13-40/13

 

40/13-50/13

 

 

50/13 – 35/14

 

 

 

35/14-45/14

 

 

45/14-15

15-15/15

-  پیش آزمون

-          تازه های عفونت لگنی و آبسه

 

 

 

-پرسش وپاسخ

-          نقش تصویربرداری در تشخیص و درمان آبسه لگنی

 

-پرسش وپاسخ

 

-          برخورد با بیمار عصبی

 

-پرسش وپاسخ

 

 

-          توضیح و تفسیر سیتولوژی (پاپ اسمیر) ضایعات پیش بدخیم و بدخیم دهانه رحم همراه با ارگانیسمها و تغییرات واکنشی

 

-پرسش وپاسخ

 

- پس آزمون

-استراحت و پذیرایی

 

 

خانم دکترصاعدی

 

 

 

 

 

خانم دکترپرویز

 

 

 

 

خانم دکتراخوان

 

 

 

 

 

خانم دکتر یوسفی

 

 

 

 

 

استادیارزنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

استادیارگروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

ژنیکوانکولوژیست دانشیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

متخصص پاتولوژی-استادیارگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

98/6/27

چهارشنبه

30/11 - 45/11

45/11 – 10/12

 

 

10/12-20/12

 

20/12- 45/12

 

 

 

45/12 – 15/13

 

 

15/13-25/13

 

25/13 – 50/13

 

 

 

50/13-14

 

14 – 35/14

 

 

35/14-45/14

 

 

45/14-15

15-15/15

-  پیش آزمون

-          تشخیص و توضیح یافته های سیتولوژیک سلول آندومتر نرمال در خانم بالای 45 سال در پاپ اسمیر

-پرسش وپاسخ

 

-          تشخیص و توضیح یافته های سیتولوژی سلول آندومتر غیرطبیعی در پاپ اسمیر

-پرسش وپاسخ

 

-          تشخیص و توضیح پاتولوژی و هیستولوژی هیپرپلازی اندومتر

-پرسش وپاسخ

 

-          فرسودگی شغلی در پزشکان (شیوع، علل، پیشگیری و درمان)

 

-پرسش وپاسخ

 

-          هیپرپلازی و حفظ باروری در مرحله یک کانسر اندومتر

-پرسش وپاسخ

 

 

- پس آزمون

-استراحت و پذیرایی

 

 

خانم دکتر نیلی احمدآبادی

 

 

 

 

خانم دکتر نیلی احمدآبادی

 

 

 

خانم دکترسرمدی

 

 

 

 

خانم دکترطهماسبی

 

 

 

 

 

خانم دکترشیرعلی

 

 

 

متخصص پاتولوژی-استادیارگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

متخصص پاتولوژی-استادیارگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

متخصص پاتولوژی-استادگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دانشیارگروه زنان و مامايي طب تسکینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

ژنیکوانکولوژیست استادیار زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

98/8/29

چهار شنبه

30/11 - 45/11

45/11 – 20/12

 

20/12 –30/12

 

30/12-5/13

 

5/13 – 15/13

 

 

15/13-14

 

 

 

14-10/14

 

 

10/14-35/14

 

35/14-45/14

 

45/14-15

15-15/15

-  پیش آزمون

-          اداره ضایعات اسکوآموس  در حاملگی

-پرسش وپاسخ

 

-          تازه های درمان مرحله اولیه کانسر سرویکس

 

-پرسش وپاسخ

 

-          معرفی جدیدترین مارکرهای ایمنوهیستوشیمی در تشخیص هیستولوژی و پاتولوژی ضایعات اسکوآموس و تفسیر گزارشات پاتولوژی  ضایعات اسکوآموس

-پرسش وپاسخ

 

 

-          تازه های بی دردی قبل و بعد از عمل

-پرسش وپاسخ

 

- پس آزمون

-استراحت و پذیرایی

 

 

 

خانم دکتریارندی

 

 

 

آقای دکترهنجنی

 

 

 

 

خانم دکترسرمدی

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر باستان حق

 

 

 

 

 

 

 

ژنیکوانکولوژیست استادگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

ژنیکوانکولوژیست فوق تخصص انکولوژی زنان دانشگاه تمپل

 

متخصص پاتولوژی استادگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

دانشیارگروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

98/10/25

چهارشنبه

30/11 - 45/11

45/11 – 30/12

 

30/12-40/12

 

40/12- 15/13

 

15/13 – 25/13

 

 

25/13-14

14-10/14

 

 

10/14 – 35/14

 

35/14-45/14

 

45/14-15

15-15/15

-  پیش آزمون

-          هیستولوژی و پاتولوژی ضایعات پیش بدخیم ولو

-پرسش وپاسخ

 

 

-          علاِئم مزمن بیماریهای ولو

-پرسش وپاسخ

 

 

-          اداره ضایعات پیش بدخیم ولو

-پرسش وپاسخ

 

-            درمان زگیل

 

-پرسش وپاسخ

 

- پس آزمون

-استراحت و پذیرایی

 

 

خانم دکترایزدی

 

 

 

خانم دکتراخوان

 

 

 

 

خانم دکترشیخ حسنی

 

 

 

خانم دکترشیرعلی

 

 

 

 

 

 

 

 

متخصص پاتولوژی-استادگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ژنیکوانکولوژیست دانشیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

ژنیکوانکولوژیست استادیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

ژنیکوانکولوژیست استادیار زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

98/12/7

چهار شنبه

30/11 - 45/11

45/11 – 10/12

 

 10/12-20/12

 

20/12- 5/13

 

 

 

5/13 – 15/13

 

15/13-50/13

 

50/13-14

 

 

14 – 35/14

 

35/14-45/14

 

45/14-15

15-15/15

-  پیش آزمون

-          تازه های واکسیناسیون HPV

-پرسش وپاسخ

 

 

-          بررسی آزمایشگاهی آنتی بادیهای ایجادشده و ایمونولوژی در واکسن و عفونت طبیعی HPV

 

-پرسش وپاسخ

 

-          واکسیناسیون در مردان

-پرسش وپاسخ

 

 

-          سوالات شایع در مورد HPV

 

-پرسش وپاسخ

- پس آزمون

-استراحت و پذیرایی

 

 

 

خانم دکتر چیت ساز

 

 

 

 

خانم دکتر نیلی احمدآبادی

 

 

 

 

 

خانم دکتر صاعدی

 

 

 

دکتراخوان

 

 

 

 

 

 

 

 

پزشک عمومی

 

 

 

متخصص پاتولوژی-استادیارگروه پاتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

متخصص زنان وزایمان گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران

ژنیکوانکولوژیست دانشیارگروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران