آگهی تشکیل

مجمع عمومی فوق العاده ومجمع عمومی عادی

به اطلاع میرساند مجامع زیر درتاریخ چهارشنبه 25 بهمن سال جاری درسالن اجتماعات بیمارستان یاس واقع درتهران، خیابان نجات الهی شمالی برگزارمیگردد:

  1- مجمع عمومی فوق العاده ازساعت 9تا 10:30 صبح با دستور تغییر اساسنامه در انتخابات

  2- مجمع عمومی عادی جهت ارائه گزارش هیئت مدیره ،بازرس و برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس ازساعت 10:30 تا 12

ازکلیه اعضای دعوت  به عمل می آید جهت شرکت درانتخابات حضوربهم رسانند.